Previous
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Audyt Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Informujemy, że wynik audytu Centralnej Szkoły Szybowcowej, przeprowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jest bardzo dobry. Posiadamy wszelkie

Dodano: 2017-11-07

Podobno SPOŁECZNI w CSS

Dodano: 2016-11-21


Brak imprez.

Wspomóż Szkołę

Odlicz kwotę darowizny aż do 6% lub 10% dochodu!!!

AEROKLUB POLSKI posiada status pożytku publicznego (zwany dalej statusem OPP - zgodnie z definicją zawartą w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie) i prowadzi działalność w tym zakresie, a co za tym idzie, taki status posiadają wszystkie jednostki AEROKLUBU POLSKIEGO w tym Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie (CSS AP Leszno).

Jednym z walorów uzyskania statusu OPP jest możliwość przekazywania darowizny do 6% (lub odpowiednio 10%) DOCHODU na rzecz Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie – umożliwiające obniżenie podstawy opodatkowania odpowiednio:

·         przez osoby fizyczne – poprzez dokonanie wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia, które w efekcie mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu,

·         przez osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego, fundacje) – poprzez dokonanie wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia, które w efekcie mogą odliczyć od swojego dochodu aż do 10% kwoty tegoż dochodu.

Aby darowizna wpłynęła na nasz Aeroklub – przelew bankowy winien zawierać następujące dane:

·         nazwa beneficjenta: AEROKLUB POLSKI, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa [KRS-0000122672], nr rachunku: 49 2030 0045 1110 0000 0253 1990,

·         w tytule przelewu należy wpisać: „DAROWIZNA na CSS AP Leszno”.

Przykłady uzasadniające przekazanie takiej darowizny dla CSS AP:

1.       Jeżeli darczyńca = osoba fizyczna – osiągnęła dochód roczny w wysokości 50.000,-zł i przekazując przelewem na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO kwotę 3.000,-zł, to darczyńca może odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 6% dochodu; w takim przypadku darczyńca zapłaci podatek niższy o 540,-zł (oszczędność jest efektem, tego że podatek w pierwszym progu i wynosi 18% osiągniętego dochodu do wartości dochodu 85.528,-zł).

2.       Jeżeli darczyńca = osoba fizyczna – osiągnęła dochód powyżej progu podatkowego np. 100.000,-zł i przekazując przelewem na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO kwotę 6.000,-zł, to darczyńca może odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 6% dochodu; w takim przypadku darczyńca zapłaci podatek niższy o aż 1.920,-zł (jest wyższa oszczędność, gdyż wyższy jest podatek w drugim progu i wynosi 32% osiągniętego dochodu powyżej wartości 85.528,-zł ).

3.       Jeżeli darczyńca = Spółka prawa handlowego (Sp. z o.o., SA lub inne) – osiągnęła dochód roczny w wysokości 100.000,-zł i zdecydowała się wpłacić 10.000,-zł jako darowiznę na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO, to Spółka ta będzie mogła odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 10% dochodu; w takim przypadku Spółka zapłaci podatek dochodowy niższy o 1.900,-zł, ponieważ podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%.

4.       Jeżeli darczyńca = Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę z o.o. – chciałby wpłacić na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO kwotę 13.000,-zł, to (w sytuacji, że jego Spółka odnotowała dochód roczny w wysokości 100.000,-zł) z puli środków Spółki przedsiębiorca dokonuje wpłaty przelewem kwoty 10.000,-zł (10% dochodu) oraz środków własnych (z dywidendy uzyskanej w kwocie 72.900,-zł – kwota wynikła po pomniejszeniu dochodu o darowiznę Spółki i zapłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%) wpłaca przelewem kwotę 3.000,-zł. W takim przypadku darczyńca zapłaci podatek dochodowy niższy o 2.440,-zł, ponieważ odliczy od swojego osobistego dochodu pełne 3.000,-zł (mniej niż 6% dochodu). Więc przekazując darowiznę 13 tys. zł – darczyńca zaoszczędzi na podatku: 2.440,-zł (1.900,-zł + 540,-zł).

5.       Oczywiście darowizny można wpłacać zarówno wyższe (powyżej limitu odliczenia) jak i niższe. W przypadku wyższych darowizn, odliczyć będzie można max 6% dochodu osoby fizycznej lub max 10% dochodu osoby prawnej, a w przypadku niższych darowizn całą realnie wpłaconą przelewem kwotę.

Darowizny wg tej formuły można dokonać dla kilku organizacji pożytku publicznego, a odliczyć łącznie od dochodu (sumarycznie do kwoty limitu).

Wobec powyższego proszę wszystkich sympatyków lotnictwa do uiszczania darowizn na naszą Szkołę. Zarząd i Rada Szkoły zobowiązuję się, że te pieniądze nie pójdą na marne. Cały czas czynimy starania, żeby Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie była otwarta i służyła dla jak najszerszej rzeszy uczniów i osób uprawiających wszelkie sporty lotnicze.

Podstawa prawna:

·   art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),

·   art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm),

·   art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Opracował: Stanisław Haczyński, Przewodniczący Rady CSS AP Leszno

 

zapoznawczych." />


Partnerzy